Saistību atruna

Uzmanību!

Foto attēlam ir informatīvs raksturs, prece var atšķirties no attēlā redzamās.
Internet-veikals nevar garantēt pilnīgu informācijas precizitāti.

Ja maksājums tiek veikts ar priekšapmaksu, tad sveramo preču cena izveidotajā pasūtījumā tiek aprēķināta pēc Pircēja norādītā preces daudzuma (svara). Pārdevējs rūpēsies, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītajam svaram, bet Pārdevējs negarantē tā precīzu atbilstību. Katrā ziņā Pārdevējs garantē, ka reālais preces svars nebūs lielāks un Pircējam nebūs papildus jāpiemaksā. Ja preces cena par reālo piegādātās preces svaru ir mazāka par Pircēja samaksāto, starpību Piegādātājs atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā piecu darba dienu laikā pēc preču piegādes.

 

Minimālais pasūtījums ir 30Eiro